הודעה נשלחה בהצלחה !
חזרה למעלה
הפרסום מתחיל כאן
אלון
face
Omer
אריאל טנטרה
מבצע פיצוץ
להסחף עם אריאל
tantramassage
tantra omer
חפש

מבצעים למפרסמים

   
תקנון המבצע
 1. meassim.co.il (להלן: "האתר") מכריזה על מבצע עבור מפרסמים חדשים ומחדשים באתר. (להלן "המבצע").
 2. המבצע יפורסם באתר ובכל דרך שהאתר ימצא לנכון.
 3. תנאי המבצע הם כמפורט בתקנון זה.
 4. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחת.
 
זכאות להשתתף במבצע
 
5. זכאי להשתתף במבצע כל מי שעונה על כל הדרישות המצטברות שלהלן:
 1. התקשר עם האתר בין התאריכים: 15/07/2021 ועד 15/09/2021 לרכישת חבילת פרסום שנתית באתר, מסר אמצעי תשלום תקפים לאתר, ושילם את מלוא התמורה מראש עבור תקופת פרסום זו בהתאם לתנאי ההתקשרות עם האתר (להלן: "ההתקשרות")
 2. מי שמסר את פרטיו המדויקים לאתר לצורך ההתקשרות.
 3. מי שלא הפר את תנאי ההתקשרות עם האתר, ולא איים עד ליום זה לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא.
 
פרטי המבצע
 
 1. בין כל הזכאים להשתתף במבצע, יוגרל עד ליום 30/12/2021 מכשיר טלפון סלולרי חדש אחד מסוג    256GB AppleiPhone12  (להלן "הפרס")
 2. הזוכה יקבל הודעה על זכייתו אל המייל שמסר בעת ההרשמה ויהיה עליו להתקשר לתאום קבלת הפרס.
 3. אם עבורו שבועיים מיום שליחת ההודעה על הזכייה ולא היה מענה ו/או דרישה מטעם הזוכה הפרס יימסר למקום השני שעלה בגורל.
 4. הפרס הינו חד פעמי ואינו ניתן להעברה ו/או להמחאה ו/או להסבה מסוג כלשהו לצד ג', אלא אם ניתן לכך אישור מראש מאת האתר על פי שיקול דעתו המוחלט. כל העברה כאמור לעיל, שלא אושרה כאמור, תהיה בטלה מעיקרה, ולא תוכר ע"י האתר.
 5. ההגרלה תערך בהתאם לפרטים שהמשתתף מסר לאתר במסגרת ההתקשרות. כל חבילת פרסום שנתית תזכה את הזכאי ליחידת השתתפות אחת בהגרלה.
 
עריכת ההגרלה:
 
 1. ההגרלה לבחירת הזוכה בפרס תערכנה במשרדי האתר, בשעה וביום כפי שיקבע ע"י האתר.
 2. תערך הגרלה אחת, אלא אם חל שיבוש בהגרלה או המשתתפים שעלו בגורל אינם עומדים בתנאי הזכאות כמפורט להלן.
 3. במהלך ההגרלה יבחרו באופן אקראי לפי השיטה שתקבע על ידי האתר, 3 משתתפים, העונים על דרישות הזכאות להשתתף בהגרלה.
 4. שמות המשתתפים יסומנו בהתאם לסדר בחירתם. תבחן זכאותו של המשתתף הראשון שנבחר ובמידה שהינה קיימת יזכה המשתתף בפרס. היה ויימצא שאינו רשאי להשתתף בהגרלה או נמצאה סיבה לפוסלו, או לא אותר הזוכה תוך 15 יום מיום הפניה הראשונה למספר טלפון שהשאיר או לא הגיע למשרדי האתר במועדים או למקומות שנקבעו על ידה לשם קבלת הפרס, יועבר הפרס לאוחז הבא בסדר הבחירה, וחוזר חלילה. במידה שאף הנבחר הרביעי אינו זכאי להשתתף בהגרלה, יבחרו ארבעה משתפים נוספים בהתאם לפרוצדורה הנקובה לעיל בסעיף זה ויבוצע שוב הליך הבחינה שלעיל.
 5. האתר רשאי לפעול לביטול זכייתו של משתתף ולנקוט באמצעים הנדרשים למימוש הפסילה, לרבות, אם יתברר במועד מאוחר לזכייה, כי לא היה זכאי להשתתף בהגרלה, או כי הפר את הסכמיו עם האתר  או איים לבטלם או אם פעל תוך מעשה עבירה או שלא כדין מכל בחינה שהיא ו/או בחוסר תום לב ו/או תוך הפרת התקנון או כל דין ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המבצע באופן אחר כלשהו  גם אם היה זוכה אף ללא המעשה הנ"ל.
 6. האתר רשאי להתנות את מתן הפרס בהצגת תעודת מזהה הזוכה.
 7. האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בשמו של הזוכה למטרות שיווקיות ופרסומיות ללא תשלום ברשת האינטרנט לשם פרסום הזכייה.
 
שונות:
 
 1. בחינת תנאי הזכאות במסגרת תקנון מבצע זה לא יהיה בה משום תוקף מחייב ביחס לכל זכות העומדת לאתר ביחס להתקשרויות עימה.
 2. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לזוכה ו/או לכל צד ג' במהלך ו/או לכל צד ג' במהלך ו/או בקשר למימוש הפרס. האתר אינו נושא בכל אחריות לטיב המוצר או לכל קלקול או פגם המצויים בו. המוצר כולל אחריות לשנה מצידו של יבואן הציוד, ויבואן זה אחראי לאחריות המוצר באופן בלעדי.
 3. האתר רשאי לשנות את הפרס בכל עת, ובלבד ששווי הפרס החלופי לא יפחת בצורה מהותית משווי הפרס שצוין לעיל.
 4. בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, כי קרא תקנון זה וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו במלואן.
 5. האתר הוא  המכריע הסופי בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 6. רשאי האתר לבצע שינויים בתום לב ובמידה הוגנת בהוראות תקנון זה.

* לא זכאים להשתתף בהגרלה עובדי האתר ובני משפחתם.
* מינימום משתתפים בהגרלה 10 מפרסמים ומקסימום ללא הגבלה.
* במידה ולא יהיו מינימום משתתפים הזוכה יקבל בנוסף לחבילת הפרסום שרכש עוד שלושה חודשי פרסום נוספים במתנה, דהיינו 18 חודשי פרסום הכוללים את המתנה.
 
העתק התקנון נמצא במשרדי חברת "מעסים"
כתובת: דוכיפת 5, נשר 3680303
טלפון: 072-3953000
ובמשרדי עו"ד אבי רימון
כתובת: דוד בן גוריון 2, רמת גן, 5257334